Now Reading:
В Балчик започват археологическите разкопки в кв. “Хоризонт”
Full Article 2 minutes read

Тази седмица за­поч­наха раз­коп­ки­те в къс­ноан­тич­на­та кре­пост в кв. “Хо­ри­зонт” в Бал­чик, съоб­щи ди­рек­то­рът на Ис­то­ри­чес­кия му­зей Ра­дос­ти­на Ен­че­ва. Както всяка година проуч­ва­ния­та се про­веж­дат под ръ­ко­вод­ство­то на д-р Чав­дар Ки­ри­лов и д-р Ру­мя­на Ко­ле­ва – и два­ма­та от Со­фий­ския уни­вер­си­тет “Св. Кл. Ох­рид­ски”, и Ра­дос­ти­на Ен­че­ва, коя­то е ар­хео­лог.  В ек­спе­ди­ция­та участват сту­ден­ти от ІІІ курс в спе­циал­ност­та “Ар­хео­ло­гия” към Со­фий­ския уни­вер­си­тет, кои­то реа­ли­зи­рат своя­та ре­дов­на прак­ти­ка.

Къс­ноан­тич­на­та кре­пост  “Хо­ри­зонт” е най-го­ля­ма­та кре­пост по площ в Бъл­га­рия от края на V и на­ча­ло­то на VІ век. От 1992 г. е обя­ве­на за Па­мет­ник на кул­ту­ра­та от на­цио­нал­но зна­че­ние

Всич­ки на­ход­ки от проуч­ва­ния­та се съх­ра­ня­ват в Ис­то­ри­чес­кия му­зей в Бал­чик. Сред най-ат­рак­тив­ни­те на­ме­ре­ни пред­ме­ти са две злат­ни мо­не­ти от вре­ме­то на им­пе­ра­тор Ни­ки­фор ІІ Фо­ка. Под кре­пост­та е има­ло нек­ро­пол. В юж­на­та част на обек­та, бли­зо до кръг­ла­та ку­ла, са от­кри­ти пог­ре­бе­ния, в ед­но от кои­то е на­ме­ре­на мо­не­та от ІІІ век. До мо­мен­та в обек­та са от­кри­ти сто­пан­ски сгра­ди, две пе­тоъ­гъл­ни ку­ли и ед­на кръг­ла ку­ла. До кръг­ла­та ку­ла има 13 вер­ти­кал­ни ка­мъ­ка, ви­со­ки ме­тър, за кои­то ис­то­ри­ци­те смя­тат, че са свър­за­ни с ри­туал от кул­тов ха­рак­тер. Проучванията тази година ще продължат до 12 август.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.