Now Reading:
Броят зимуващите водолюбиви птици във водоемите в област Добрич
Full Article 3 minutes read

За 47-а поредна година в България ще бъдат преброени зимуващите водолюбиви птици. Акцията се организира от Изпълнителната агенция по околна среда и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) от 12 до 15 януари 2023 г. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички големи водоеми в страната в дните на преброяването, информират от БДЗП.

В област Добрич преброяването ще обхване Шабленското и Дуранкулашкото езеро, Черноморското крайбрежие, водоеми във вътрешността, като язовирите в Одринци, Абрит, Малка Смолница, поречието на Суха река и др., съобщи Михаил Илиев от БДЗП. Над 10 ще бъдат екипите от орнитолози и доброволци, които ще работят на територията на областите Добрич и Варна.

В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, както и всички язовири, рибарници и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”

Снимка – Даниел Митев, БДЗП

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават не само птиците, но и хората”, коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от страна на БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Още през ноември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата страна, като големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите, нирците и др. Последните дни на миналата година бяха необичайно топли за периода, което от своя страна намали драстично броя на зимуващите гъски у нас. Очаква се при предстоящото преброяване да бъде констатиран по-малък брой птици, в сравнение с предишни години.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

Снимка – Дамян Петков, БДЗП

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.