Now Reading:
Резерват Балтата – зеленото сърце на Албена
Full Article 3 minutes read

Решите ли да се разхождате в Албена, започнете от крайбрежната ивица и се отправете към известния природен резерват Балтата. Ще попаднете на река Батова и ще се насладите на многообразие от висши растения и животни. Пътят, който пресича резервата, разкрива невероятни панорами и е подходящ за разходка с велосипед, който можете да наемете.

Близостта на резерват Балтата до Албена предлага уникални възможности за почивка и туризъм. Резерватът се простира на площ от 203,2 хектара по долината на река Батовска. Той е едно от малкото места в Европа, където природата и човешката грижа, вдъхновение и труд са създали хармонично съчетание на четирите природни елемента: Огън – жарко слънце и страстни вечери; Вода – примамливо и топло Черно море; Въздух – морски бриз; Земя – проявена в сенчестата и прохладна гора на резерват Балтата.

Горите на резерват Балтата са съставени от чисти Ясенови и смесени насаждения. Средната възраст на горите е над 60 години.

В района има над 260 вида висши растения, като 28 вида от тях са защитени. Срещат се дървесни видове като бяла топола, полски клен, черна елша и др. От тревните видове преобладават див зюмбюл, очиболец, медицинска ружа, блатно кокиче и др.

На територията на Балтата живеят 36 вида бозайници, 15 вида земноводни и 16 вида риби. Над 180 вида са птиците, установени в района, сред които ръждива чапла, зеленоглава патица, сив жерав и др.

Специфични за района влечуги са гребест тритон, зелена крастава жаба, жаба дървесница и голяма водна жаба, както и видовете зелени гущери, стенен гущер, слепок, смок – мишкар, пепелянка. Със специално внимание трябва да се отнесем към шипоопашатата костенурка – нейните местообитания са в близост до шосетата, което я прави уязвима.

В резерват Балтата са открити 16 вида риби. Четири от тях са включени в червената книга на България с категория „Защитени видове“. Това са видовете бодливка, атерината, обикновеният щипок и шарана. От останалите видове риби най-висока численост има бабуката.

Резерват Балтата и буферната му зона дава убежище на 183 вида птици –  природозащитен статус са 167 от тях. Особен интерес представляват ръждивата и бялата чапла, черния и белия щъркел, сивия жерав, зеленоглавата патица, кресливия орел, кълвачите, синигерите, славейчета, черноглавото коприварче.

На територията на резервата живеят 35 вида бозайници – насекомоядни, прилепи, гризачи, хищници и чифтокопитни. Най-често срещани са таралеж, къртица, прилеп, катерица, заек, воден плъх, нутрия, чакал, лисица. Приоритетно е вниманието към видрата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Input your search keywords and press Enter.